Телефонлар:
(0372) 222-40-00
(0372) 222-40-10
» » Jizzax shahrida 2022 yil 2 - mavsumida “Ochiq budjet” axborot portalida jamoatchilik fikri asosida g‘olib bo‘lgan loyihalar yuzasidan amalga oshirilgan tadbirlar to‘g‘risida TASHABBUSLI BYUDJETLASHTIRISH NATIJALARI BO’YICHA MA'LUMOT

Jizzax shahrida 2022 yil 2 - mavsumida “Ochiq budjet” axborot portalida jamoatchilik fikri asosida g‘olib bo‘lgan loyihalar yuzasidan amalga oshirilgan tadbirlar to‘g‘risida TASHABBUSLI BYUDJETLASHTIRISH NATIJALARI BO’YICHA MA'LUMOT

09 январь 2023 йил
29
0

TASHABBUSLI BYUDJETLASHTIRISH NATIJALARI BO’YICHA

MA'LUMOT

 

 

 

                        Jizzaxshahar

 

                                                                       6yanvar 2023yil

 

 

1-jadval

T/r

Ko’rsatkichnomi

Summa

(mingso’m)

1.

Yilboshigaqoldiq

2 771 262,0

2.

Fuqarolartashabbusijamgarmasigaotkazilganmablaglar*Respublikabyudjetidanajratilganmablaglar

8 640 000,0

3.

Jamoatchilikfikriasosidashakllantirilgan (golibdebtopilgan) tadbirlarnimoliyalashtirishuchunyonaltirilganmablaglar**

8 640 000,0

3.1.

Tadbirlarniamalgaoshirayotganpudratchitashkilotlargabajarilganishlaruchuntolanganmablaglar

1 995 100,0

3.2.

Tadbirlarnimoliyalashtirishgaajratilgan, biroqpudratchitashkilotlargato’labberilmaganqoldiqmablag’lar

 

4.

Fuqarolartashabbusijamgarmasidagiqoldiqmablaglar

2 771 262,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-jadval

T/r

Bajarilgantadbirlarnomi

Moliyalashtirilgantakliflarsoni

ko’rsatkichlar

 

 

 

o’lchovbirligi

miqdori

sarflanganmablag’lar

1.

Hududiyichkiyollar (kopriktamirlash)

1

2 932

 

1 200 000,0

2.

Umumta'limmaktablarinita'mirlashvajihozlash

4

4

 

4 140 000,0

3.

Maktabgachata'limmuassasalarinita'mirlashvajihozlash

 

soni

 

 

4.

Sog’liqnisaqlashmuassasalarinita'mirlashvajihozlash

 

soni

 

 

5.

Boshqaijtimoiysohamuassasalarinita'mirlashvajihozlash

              2

2

 

         2 100 000,0

6.

Ichimliksuvita'minotiniyaxshilash

 

umumiyuzunligi

 

 

7.

Ko’chachiroqlarinio’rnatish

 

chiroqlarsoni

 

 

8.

Obodonlashtirishvako’kalamzorlashtirish

 

tadbirlarsoni

 

 

9.

Boshqatadbirlar

             1

1

 

          1 200 000,0

jami

 

X

X

8640 000,0

Izoh:* Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg’armasiga haqiqatda o’tkazilgan mablag’lar ustunining jami ajratiladigan mablag’lar qatoridagi mablag’lar aks ettiriladi.

** Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi ajratilgan mablag’lar ustunining jami qatoridagi mablag’lar aks ettiriladi.

 

TASHABBUSLI BYUDJETLASHTIRISH NATIJALARI BO’YICHA MA'LUMOTGA
1-ILOVA

 

Fuqarolartashabbusijamg’armasimablag’larinishakllantirilishiyuzasidan

MA'LUMOT

Jizzaxshahar

 

 

 

 

6yanvar 2023yil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/r

Fuqarolartashabbusijamg’armasimablag’larinishakllantirishmanbalari

Fuqarolartashabbusijamg’armasigayo’naltirilishilozimbo’lganmablag’lar

Fuqarolartashabbusijamg’armasigahaqiqatdao’tkazilganmablag’lar

Farqi

Izoh

 

 

1-chorak

2-chorak

3-chorak

4-chorak

 

 

 

1.

Shaharbyudjetiningtasdiqlanganumumiyxarajatlarining 5 foizqismimiqdoridaajratiladiganmablaglar

 

 

3 602600

 

3 602 600

 

 

2.

Shaharbyudjetiningqo’shimchamanbalarining 30 foizimiqdoridaajratiladiganmablag’lar

176 000

 

1 566 000

 

1 742 000

 

 

2.1.

Shujumladan

erkinqoldiqmablag’lari

 870 000

 

 

 

870 000

 

 

2.2.

 

daromadlarninghisobotchoraklariyakunlaribo’yichaaniqlanadiganprognozdanoshiribbajarilganqismi

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

davlatdaromadigao’tkazilganmol-mulknirealizatsiyaqilishdantushgantushumlar

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

 

elektronsavdomaydonchasidayeruchastkalarigabolganhuquqlarnisotishdantushganmablaglar

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

 

byudjetdanajratiladiganmablaglarkamaytirilishinatijasidaboshabqolganmablaglar

 

 

 

 

 

 

 

2.6

 

Respublika byudjetidan ajratilgan mablag’lar(PQ-409 gaasosan)

 

 

3 840 000

 

3 840 000

 

 

3.

Jamiajratiladiganmablag’lar

 

 

 

 

10 054 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASHABBUSLI BYUDJETLASHTIRISH NATIJALARI BO’YICHA MA'LUMOTGA
2-ILOVA

 

Fuqarolar tashabbusi jamg’armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g’olib deb topilgan) tadbirlarni

moliyalashtirish uchun yo’naltirilgan mablag’lar yuzasidan

MA'LUMOT

Jizzaxshahar

 

 

6yanvar 2023yil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadbirningxosraqami(ID)

 

Jamito’planganovozlarsoni

Shundan

Tadbirningqisqachamazmuni (sohasi)

 

Tadbirningmoliyalashtirilishi (mingso’m)

 

 

 

onlaynovozlar

offlaynovozlar

SMS orqali

 

Tadbirnimoliyalashtirishuchunochilganhisobvaraq

Tadbirningfuqarotomonidankiritilgandastlabkiqiymati

Tadbirniamalgaoshirishqiymatih

Ajratilganmablag’lar

Bajarilganishlaruchunto’labberilganmablag’lar

Qoldiqmablag’lar

1

 

 

 

0420600004

 

 

 

6178

 

 

 

 

 

6178

Jizzaxshaharxalqtalimibo‘limigaqarashli 6-maktabni zamonaviyeshikvaderazaromlarigaalmashtirish,issiqlikqozonlariva

Issiqliktiziminizamonaviyenergiya

Tejamkorigaalmashtirish, 10 tasinfxonanizamonaviyjixozlash (parta-stul, electron doska) hamda

Kimyo-biologiya, fizikalabaratoriya

Xonalarinijixozlash

401722860084017092100075030

1 200 000  

1 200 000  

1 200 000  

 

 

2

0420600012

 

 

5207

 

 

 

5207

Jizzax  shaxridagiA.Temur MFY

Qorasoymavzesidagixaliumuman

Asfaltlanmaganichkiko‘chalar

(yullar) niasfaltlash

401722860084017045201110001

 

1 200 000  

 

1 200 000  

 

1 200 000  

 

 

3

 

0420600008

 

4857

 

 

 

4857

A.Temur MFY «Jelli-g‘ulli» mavzesigaoqavasuvolibkelish

uchunA.Temur MFY «Qorasoy

mavzesidano‘tgan«Sangzor»

daryosiningchetqismidanbeton

dambaquriboqavasuvnichiqarib, oqavasuvkelayotgan

ariqlarnibetonlashtirish

40172286008417062901110001

 

1 200 000  

 

1 200 000  

 

1 200 000  

 

 

4

 

 

 

 

 

0420600046

 

 

 

 

 

5968

 

 

 

 

 

 

 

5968

JizzaxshahridagiJizzaxdavlatpedagogika institute o‘quvchilarturarjoyidagikrovat,

tumbochka, kiyimjovoni, kitobjovoni,

stolva stellar almashtirish, eshikva

romlarialmashtirish,hammaqavatlarda

hojatxonalarmavjudlekinumumiy

kanalizatsiyagaulanmaganligivasuv

chiqmasligisababliishlatishimkonsiz.

Shuninguchuntashqaridahojatxona

qurilganvafoydalanibkelinmoqda.o‘quvchilarturarjoyinito‘liqta’mirlash

401722860084017092500079001

 

 

 

 

1 200 000  

 

 

 

 

1 200 000  

 

 

 

 

1 200 000  

 

 

5

 

 

 

 

 

 

0420600010

 

 

 

 

 

 

 

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4240

 

Jizzaxshaharxalqtalimibo‘limigaqarashli 19-umumiy o‘rtata’limmaktabida5 tamuhimtashabbus

doirasida: - 1 yo‘nalishdasan’atgadoir (10 donarubob, 10 dona

doira, 10 dutor, 1 donafortapiano), ovozkuchaytirgich

jamlanmasi; - 2 yo‘nalishdasportgadoir (silavoytrenajor 1- komplekt 120-160 kv.m. firma ALTIMA), sport jihozlari, sun’iyqoplamali mini stadion

- 4 yunalishda 20 mingdonakitobuchunkitoblarjavoni (stelaj) kutubxonauchun"interaktiv sensor

panel" - 5 yo‘nalishdakasbgaqiziqtirish (qizbollalaruchun 20 dona

tikishmashinasi, 2 donapishiriqpechlari, dazmollar, o‘g‘ilbolalar

uchuno‘quvstanoklarivaverstaklarFizika, Kimyo, Biologiyaxonalari

uchunlaboratoriyavarabotatexnika

jihozlarisinflaruchunyangi 40 dona

401722860084017092100075031

990 000

 

 

 

 

 

 

 

990 000

 

 

 

 

 

 

 

990 000

 

 

6

0420600001

 

 

 

2735

 

 

 

 

 

2735

Jizzaxshaharxalqtalimibo‘limiga

qarashli 8-o‘rta talimmaktabining 4-blok tom qismialmashtirish,

kirishdarvozasioldigaqorovulxonaqurish, yuqorisinflaruchun12-sinf komplektyangipartavastullar, 43

o‘lchamdagi 24 tatelivizorhamda 2-qavat sinfxonapollari

linoniminialmashtirish

401722860084017092100075033

1 000 000

 

 

1 000 000

 

 

1 000 000

 

 

7

0420600035

 

 

2633

 

 

 

 

2633

Jizzaxshaharxalqtalimibo‘limiga

qarashli 2-o‘rta talimmaktabiukuvblokida1-2 kavatdajoylashgan

12 tasinfxonalariuqituvchilarxonasi

koridorlarhamdaikkitaichkixojatxonanikapitaltamirlash 4 komplekto‘quvxonalariuchunjixozlash

401722860084017092100075035

950 000

 

 

950 000

 

 

950 000

 

 

8

0420600054

 

2601

 

 

 

2601

Jizzaxviloyatiyuridiktexnikumi sport zalinita’mirlash, faollarzalinita’mirlashvajihozlashhamdao‘quv

binosiniisitishtiziminiyangilash

401722860084017092902009001

900 000

900 000

900 000

 

 

Jami:

8 640 000

8 640 000

8 640 000

 

 

 

 

 

 

9 743 000

Izoh: *Tadbirniamalgaoshirishqiymatiustunidaloyiha-smetahujjatlarigaasosanpudratchitashkilotlarbilantuzilganshartnomadatadbirniamalgaoshirishuchunnazardatutilganqiymataksettiriladi.

скачать dle 12.0
Муҳокамага қўшилинг
Фикр билдириш
Изоҳлар (0)
Фикр билдириш
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Фойдали ҳаволалар